کاه‌گل

بوی باران... نه کاه‌گل است که به باران رنگ و بو می‌دهد... و اینجا کاه‌گلِ فضایِ بارانیِ دنیاست

کاه‌گل

بوی باران... نه کاه‌گل است که به باران رنگ و بو می‌دهد... و اینجا کاه‌گلِ فضایِ بارانیِ دنیاست

از قدیم میگن: تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد
بفرما، این هم سخن‌های من؛ بخونید و من رو بشناسید.